Cod de etică

1. DOMENIUL DE APLICARE ȘI CONFORMITATEA CU CODUL DE ETICĂ

În conformitate cu mediul nostru de reglementare, Grupul MECALUX („MECALUX”) a elaborat în 2015 actualul Cod de Etică, cu scopul de a susține și menține cele mai înalte standarde etice în dezvoltarea activităților noastre de afaceri.

Acest document, care stabilește nivelul maxim de reglementare în cadrul MECALUX, are scopul de a servi drept ghid pentru toți angajații și managerii MECALUX, inspirându-le activitățile de luare a deciziilor în cadrul activității noastre zilnice.

Toți angajații, directorii și membrii organelor administrative ale MECALUX, indiferent de nivelul lor ierarhic, locația geografică, funcția sau sucursala/filiala pentru care aceștia prestează serviciile, trebuie să cunoască și să respecte toate prevederile prezentului Cod de Etică.

Prezentul Cod de Etică se aplică și tuturor persoanelor sau companiilor care au o relație directă sau indirectă cu MECALUX (de ex., clienți, furnizori etc.), care vor adera treptat la acesta.

2. VALORI

2.1 Respectarea legii și toleranța zero la criminalitate

Respectarea legislației locale, naționale și internaționale, oriunde ne desfășurăm afaceri, este de o importanță vitală pentru MECALUX.

Încălcarea legilor, regulilor și reglementărilor poate crea consecințe grave, inclusiv, dar fără a se limita la, pedepse cu închisoarea, amenzi și deteriorarea reputației noastre.

Toți directorii MECALUX trebuie să se familiarizeze cu principalele legi, directive și politici de afaceri care sunt relevante pentru domeniul lor de responsabilitate. O cunoaștere exhaustivă a legislației și politicilor de afaceri actuale este deosebit de importantă pentru funcțiile de conducere care, datorită funcțiilor lor specifice sau datorită funcției pentru care au fost numiți, sunt responsabile pentru ansamblul sucursalei/filialei MECALUX și pentru respectarea legilor și directivelor de către toți angajații din cadrul acelei filiale/sucursale a MECALUX.

Important este că orice întrebări sau preocupări cu privire la legalitatea unei decizii trebuie discutate cu consilierul juridic al companiei.

2.2 Angajamentul față de drepturile omului și ale muncii

MECALUX nu discriminează în funcție de rasă, naționalitate, clasă socială, vârstă, sex, stare civilă, orientare sexuală, ideologie, religie sau apartenență la un partid politic.

MECALUX promovează tratamentul egal al bărbaților și femeilor în ceea ce privește accesul la angajare, formare, promovare și condiții de muncă, în conformitate cu funcțiile și cerințele esențiale ale fiecărui loc de muncă, în orice moment.

MECALUX nu va tolera nicio manifestare de violență; hărțuire fizică, sexuală, psihologică, morală sau de altă natură; abuz de autoritate la locul de muncă; sau orice alt comportament care generează un mediu de lucru intimidant sau ofensator.

Concret, MECALUX va promova măsuri de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă.

2.3 Respingerea absolută a fraudei și corupției

MECALUX își exprimă angajamentul față de prevenirea criminalității și fraudei. În particular, MECALUX nu tolerează practici care pot fi considerate ilegale, inclusiv cele referitoare la spălarea banilor, în îmbunătățirea relațiilor sale cu clienții, furnizorii, vânzătorii, concurenții, autoritățile etc.

Toate tipurile de fraudă sunt interzise, indiferent dacă acestea afectează activele companiei sau ale terților. Trebuie stabilite controale adecvate pentru a preveni orice formă de activitate frauduloasă (cum ar fi frauda, delapidarea, furtul, deturnarea, evaziunea, frauda fiscală sau spălarea banilor).

Oferirea sau acceptarea de mită de orice fel este interzisă în MECALUX, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Ospitalitatea, atunci când este oferită cu bună-credință și în limite rezonabile, precum și cheltuielile de afaceri menite să mențină relații de curtoazie sau care fac parte din prezentarea noastră a produselor sau serviciilor noastre, sunt considerate parte legitimă a activităților companiei. Cu toate acestea, Politica Anticorupție MECALUX stabilește că aceste favoruri nu trebuie oferite sau acceptate atunci când se intenționează să se obțină sau să se acorde un avantaj injust. În mod concret, favoruri de orice fel nu vor fi acceptate sau oferite persoanelor care dețin funcții publice.

2.4 Respectul și protecția mediului

MECALUX trebuie să respecte nu numai legile, regulile și reglementările de mediu aplicabile țărilor în care desfășurăm afaceri, ci și propriile politici și proceduri de mediu și operaționale.

Mai exact, MECALUX prevede:

 • Să se respecte toate legile, regulile și reglementările de mediu aplicabile.
 • Să se responsabilizeze personalul.
 • Să se implementeze un sistem de management de mediu.

Acest angajament este realizat prin:

 • Informarea tuturor angajaților și furnizorilor noștri cu privire la Politica noastră de mediu.
 • Utilizarea analizei și utilizarea tehnicilor de optimizare pentru a atinge niveluri mai ridicate de protecție a mediului și pentru a preveni poluarea.
 • Controlarea conformității cu legile, regulile, reglementările și alte cerințe aplicabile.
 • Respectarea reglementărilor privind gestionarea deșeurilor, deversărilor și emisiilor.
 • Formarea și sensibilizarea angajaților, ale căror activități de muncă au un impact semnificativ asupra mediului, referitor la aceste aspecte.

3.- ANGAJAȚII NOȘTRI

3.1 Selecția și evaluarea

Îi selectăm și promovăm pe angajații noștri pe baza abilităților lor individuale și colective și a performanței lor în muncă.

MECALUX nu tolerează discriminarea bazată pe rasă, naționalitate, clasă socială, vârstă, orientare sexuală, sex, stare civilă, ideologie, apartenență politică sau religie. MECALUX oferă oportunități egale de angajare pe baza funcțiilor și cerințelor esențiale ale fiecărui loc de muncă la îndemână.

3.2 Responsabilități

Angajații MECALUX trebuie să respecte următoarele reguli de comportament:

 • Dedică timpul lor la serviciu exclusiv chestiunilor profesionale și întotdeauna în interesul MECALUX.
 • Evită conduita sau comportamentul care poate fi considerat, direct sau indirect, hărțuitor sau intimidant și informează compania cu privire la orice astfel de conduită sau comportament.
 • Evită activitățile care pot fi considerate, direct sau indirect, ilegale sau corupte.
 • Apără concurența liberă și loială.
 • Îi tratează pe ceilalți cu respect și bună considerație.

3.3 Conflict de interese

Angajații MECALUX trebuie să evite participarea la situații care pot da naștere unui conflict de interese. Un conflict de interese apare în circumstanțe în care există un conflict direct sau indirect între interesele personale ale angajatului sau ale rudelor acestuia și interesele de afaceri ale MECALUX.

În ceea ce privește posibilele conflicte de interese, angajații MECALUX trebuie să respecte următoarele linii directoare și principii generale:

a) Independența: Acționează în orice moment cu profesionalism, cu loialitate față de MECALUX și acționarii săi și independent de interesele proprii sau ale terților. Evită să acorde prioritate propriilor interese în detrimentul celor ale MECALUX.

b) Abținerea: Atunci când poate exista un conflict de interese, evită să intervină sau să influențeze luarea deciziilor care pot afecta acele companii ale MECALUX cu care există un conflict de interese, să participe la ședințele în care sunt luate deciziile menționate și să acceseze informații confidențiale legate la respectivul conflict de interese.

c) Comunicarea: Angajații trebuie să divulge orice conflict de interese care i-ar putea implica. În acest scop, apariția sau eventuala apariție a unui conflict de interese trebuie comunicată în scris supervizorului imediat al angajatului și managerului de resurse umane.

Trebuie să acționăm în același sens, așa cum am menționat mai sus, cu clienții și furnizorii noștri actuali și potențiali.

3.4 Fidelitatea și integritatea registrelor, înregistrărilor și conturilor

Transparența informațiilor este o normă fundamentală care trebuie să guverneze acțiunile angajaților MECALUX. Pe de altă parte, activitățile operaționale și administrative nu trebuie să fie structurate în așa fel încât să evite sistemul de control intern instituit.

3.5 Active și proprietate

Angajații trebuie să protejeze toate activele comerciale, inclusiv proprietatea intelectuală și industrială, mediile electronice, echipamentele, fondurile, produsele și serviciile și să încurajeze utilizarea eficientă și legitimă a acestora.

Reputația pozitivă a MECALUX este unul dintre cele mai valoroase atuuri ale noastre. Fiecare angajat este personal responsabil pentru evitarea unor eventuale acțiuni care ar putea afecta reputația companiei și pentru respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor interne ale companiei.

3.6 Informații confidențiale

Angajații sunt responsabili pentru protejarea și păstrarea informațiilor confidențiale secrete, a informațiilor comerciale deținute și a secretelor comerciale și pentru a se asigura că acestea nu vor fi utilizate pentru niciun beneficiu personal sau al unei terțe părți.

Informațiile valoroase sau confidențiale reprezintă un atu important și, dacă este cazul, trebuie transmise atât intern, cât și extern de către angajatul autorizat desemnat în acest scop. În caz de dubiu, angajații trebuie să se consulte mai întâi cu supervizorul lor imediat despre cum să acționeze.

La rândul său, MECALUX se angajează să nu dezvăluie informații personale ale angajaților, clienților, furnizorilor sau colaboratorilor săi fără acordul expres al părții sau părților interesate, cu excepția cazului în care această dezvăluire este permisă de lege. În niciun caz astfel de informații personale nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele cerute legal sau contractual.

De asemenea, angajații sunt obligați să păstreze cea mai strictă confidențialitate și să păstreze secrete toate informațiile cu caracter confidențial sau sensibil pe care le pot avea cu privire la companiile sau entitățile în care au fost angajați anterior.

Aceste angajamente vor rămâne în vigoare după orice încetare a relației profesionale cu MECALUX.

4.- RELAȚIILE CU CLIENȚII

Ne străduim să fim prima alegere a clienților noștri. Suntem o companie orientată spre a oferi soluții și servicii și trebuie să ne amintim că clientul este întotdeauna pe primul loc în ceea ce privește atenția, dedicarea și atitudinea.

Succesul afacerii noastre se bazează pe relațiile pe termen lung pe care le menținem cu clienții noștri. Prin urmare, ne angajăm să le oferim și, atunci când este cazul, să le întreținem, produse și servicii sigure și de calitate excelentă.

În plus, contactul nostru cu clienții și partenerii noștri de afaceri din acest sector și din orice alt sector trebuie să fie transparent. Angajații trebuie să furnizeze informații fiabile legate de produsele, serviciile și prețurile noastre pentru a facilita selecția achizițiilor pe baza informațiilor reale și obiective.

4.1 Relațiile cu administrațiile publice

Relațiile cu administrațiile publice trebuie să aibă un grad maxim de transparență, onestitate și corectitudine. Angajaților MECALUX, fie direct, fie prin intermediari, le este interzis să ofere, să acorde, să caute sau să accepte beneficii sau avantaje nejustificate care sunt menite să obțină un beneficiu pentru MECALUX, pentru ei înșiși sau pentru un terț.

În special, angajații nu pot să dea sau să primească niciun fel de mită sau comision către sau de la orice altă parte implicată, cum ar fi funcționari sau personal din alte companii sau partide politice, clienți, furnizori sau acționari.

4.2 Furnizori

Angajații MECALUX trebuie să selecteze, să contracteze și să lucreze cu furnizorii pe baza unei evaluări obiective și imparțiale a acestora, evitând influența oricăror conflicte de interese sau favoritism. Angajații trebuie, de asemenea, să furnizeze informații fiabile furnizorilor, fără, direct sau indirect, să-i inducă în eroare sau să-i invite să desfășoare activități ilegale sau pasibile de pedeapsă.

În relațiile cu noi, MECALUX solicită furnizorilor săi să respecte principiile etice ale companiei și să cunoască și să respecte, în orice moment, prevederile cuprinse în prezentul Cod de Etică.

4.3 Concurenți

MECALUX va respecta legile antitrust, evitând orice comportament care constituie sau poate constitui coluziune, abuz sau restrângere a concurenței.

5.- PRODUSUL NOSTRU

Suntem responsabili pentru produsele și serviciile pe care le folosesc clienții noștri. Cu scopul ca produsele noastre să răspundă așteptărilor și nevoilor clienților noștri, tot ceea ce facem trebuie să fie de cel mai înalt nivel de calitate prin angajamentul nostru continuu față de inovație, excelență în producție și controlul calității. Excelența în producție se bazează pe descoperirea unor metode noi și mai eficiente pentru a îmbunătăți productivitatea și procesele și pentru a reduce costurile, fără a compromite nivelul înalt al standardelor noastre de calitate.

Trebuie să ne asigurăm că respectăm toate legislațiile, reglementările, regulile, codurile și legile în vigoare la nivel local și global în toate țările în care MECALUX își desfășoară activitatea.

Interacțiunea noastră cu clienții, organismele de reglementare și entitățile de certificare trebuie să fie în orice moment proactivă și transparentă.

6.- SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA NOASTRA

6.1 Sănătate și securitate

MECALUX promovează un program de securitate și sănătate în muncă și va adopta în orice moment măsurile preventive stabilite de legislația în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă.

Este responsabilitatea noastră să creăm condiții de muncă care să respecte cerințele legale în materie de sănătate și securitate. Protejarea sănătății și securității angajaților la locul de muncă este o prioritate pentru MECALUX.

Angajații și conducerea MECALUX trebuie să respecte și să se conformeze reglementărilor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cu scopul de a preveni și minimiza riscurile profesionale.

Dacă un angajat are cunoștință de un accident sau de o situație periculoasă, este de datoria acestuia să informeze fără întârziere Managerul de Sănătate și Securitate și, dacă este necesar, să ia măsuri corective.

De asemenea, MECALUX încurajează antreprenorii cu care lucrăm să respecte standardele și programele lor privind securitatea și sănătatea în muncă.

7. DIVERSE

7.1 Diseminarea Codului de Etică, consultări și comunicarea încălcărilor

Codul de etică, ca document legal, oficial, va fi distribuit tuturor angajaților fie prin e-mail, fie tipărit pe hârtie, în funcție de postul lor. Acesta va fi disponibil și pe intranetul local al companiei.

MECALUX a pus la dispoziția angajaților săi adresa de email compliance@mecalux.com pentru ca angajații să poată comunica orice suspiciune de încălcare a prezentului Cod de Etică sau să se intereseze despre aplicarea sau interpretarea acestuia.

Toate aceste comunicări vor fi tratate în mod confidențial.

MECALUX se angajează să utilizeze aceste informații în cea mai strictă conformitate cu legislația referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Conduita care este contrară fie principiilor cuprinse în Codul de Etică, fie oricăror alte reglementări interne ale companiei, poate duce la acțiuni disciplinare până la și inclusiv aplicarea regimului de sancționare corespunzător. Orice acțiune disciplinară luată va ține cont de gravitatea încălcării, de legile aplicabile în materie de muncă și de angajare și orice Contracte de negociere colectivă care ar putea fi în vigoare.

7.2 Revizii

Codul de Etică poate fi revizuit și actualizat periodic.

Orice revizuire sau actualizare care implică o modificare semnificativă a Codului de Etică, chiar dacă este cerută de legislația oricăreia dintre țările în care MECALUX își desfășoară activitatea, va necesita aprobarea Consiliului de Administrație al MECALUX SA.

7.3 Aprobare

Codul de Etică a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al companiei din 30 iunie 2015.

Codul de Etică a fost revizuit și actualizat în octombrie 2018 și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al companiei în ședința din 20 decembrie 2018.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: